Search icon

Algemene voorwaarden

Divider
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan TotalBookings.nl tot het engageren van artiesten en/of musici en/of de verdere organisatie van een evenement, productie of festiviteit.

2. Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/of musici en/of daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers(-sters) ten behoeve van bediening en ver plaatsing van technische voorzieningen en/of optredens- attributen.

3. Onder optredens-attributen wordt verstaan: lichten geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.

4. Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief het daarvoor geldende btw-tarief) waarin behalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UWV werknemersverzekeringen voor zover die verschuldigd zijn, af te dragen door TotalBookings.nl dat hiervoor door het Ministerie van Financiën gemachtigd is middels een beschikkingsnummer, omzetbelastingnummer, loonbelastingnummer

BEMIDDELINGSOVEREENKOMSTEN

1. TotalBookings.nl en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdracht gever aan TotalBookings.nl persoonlijk, telefonisch of per e-mail of faxbericht opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/of musici, datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.

2. TotalBookings.nl zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoud vastleggen en deze overeenkomst aan opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening binnen 5 dagen retour zenden naar het postadres van TotalBookings.nl. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.

3. Het niet ondertekenen en/of retour zenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en TotalBookings. Indien TotalBookings.nl geen getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 5 dagen na datum opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan is TotalBookings.nl gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat het TotalBookings.nl gebonden is enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.

4. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake het optreden of de productie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN, EVENEMENTEN EN (THEATER-) PRODUKTIES

1. TotalBookings.nl is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met aard van de gecontracteerde diensten van derden bekend te zijn.

2. Inzake een partage-afspraak wordt vanuit de netto- recette afgerekend op een van te voren tussen partijen overeengekomen partageverdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoek daartoe van TotalBookings alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoekers en (voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen. Partijen hebben recht op 4 gratis toegangsbewijzen tijdens de voorstelling.

3. Inzake een partage/garantie-afspraak betaalt de opdrachtgever minimaal het gegarandeerde bedrag; over de netto-recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage regeling. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.

4. Inzake een suppletie-afspraak betaalt de opdrachtgever de netto-recette vermeerderd met het afgesproken suppletie bedrag tot maximaal de aangeboden uitkoopsom. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.

EXTRA ALGEMENE BEPALINGEN

1. TotalBookings.nl erkent in de hoedanigheid van (fictief) werkgeverschap, bekrachtigd middels een uitkoopovereenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salarisadministratie en daarmee verband houdende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon (belasting) heffing en premies werknemersverzekeringen hierin binnen het kader van de productieovereenkomst optredende artiesten. In dit verband vrij waart TotalBookings.nl de opdrachtgever voor het verrichten van deze handelingen. TotalBookings.nl is in het bezit van een inhoudingsplichtige verklaring, afgegeven door het Ministerie van Financiën.

2. Indien tussen TotalBookings.nl en opdrachtgever een netto gage voor de artiest is overeengekomen dan is de opdrachtgever verplicht tijdig zorg te dragen voor afdrachten aan de betreffende instanties van het werknemers- en het werkgeversaandeel terzake het optreden en tevens om alle administratieve verplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt.

3. Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk aangetekend binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken.

4. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoom-kernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de artiest. Wanneer de overmachtstoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter als ontbonden te beschouwen.

5. Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door TotalBookings.nl schorten deze voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg met TotalBookings.nl de duur van het uitstel.
6. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betaling van eventueel verschuldigde Buma/ Stemra rechten.

GAGES EN ONKOSTEN

Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn o.a gebaseerd op vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies UWV-verzekeringen, technische en organisatorische kosten en andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen bestaande schriftelijke overeenkomst. In dien voor de levering en/of het optreden verhoging door -al dan niet– voorziene omstandigheden zich voordoet dan is TotalBookings.nl gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging loon-of omzetbelastingtarieven, UWV-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.

BETALINGEN

1. TotalBookings.nl is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/optreden een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Ook ingeval het een festiviteit/evenement betreft is TotalBookings.nl gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling te eisen van maximaal 100% van de totale uitkoopsom. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voor financiering is voldaan, dan behoudt TotalBookings.nl zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren.

2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op TotalBookings.nl heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan TotalBookings.nl verschuldigde factuur inzake een uitkoopsom of een deel daarvan.

3. TotalBookings.nl behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indien hij naar de mening van TotalBookings.nl daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juiste nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.

4. Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan TotalBookings.nl is geschiedt is de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd aan TotalBookings.nl ingaande de vervaldag tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd euro onverminderd de btw en eventuele proces- en/of executiekosten.

5. Indien de opdrachtgever en/of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf de factuurdatum in verzuim is, heeft TotalBookings.nl het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten. TotalBookings behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

ANNULERING

1. De opdrachtgever dient de annulering direct schriftelijk, aangetekend aan TotalBookings.nl kenbaar te maken.

2. Indien de opdrachtgever de met TotalBookings.nl gesloten overeenkomst méér dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomen factuur bedrag jegens TotalBookings.nl verschuldigd.

3. Indien de opdrachtgever het met TotalBookings.nl gesloten contract méér dan 30 dagen en minder dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdracht gever tenminste 60% van het overeengekomen factuur bedrag jegens TotalBookings.nl verschuldigd.

4. Indien de opdrachtgever het met TotalBookings.nl gesloten contract binnen 30 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuur bedrag jegens TotalBookings.nl verschuldigd.

5. Indien er in de bijzondere bepalingen -behorende bij de boekingsovereenkomst- sprake is van afwijkende voorwaarden inzake annulering dan zijn deze afwijkende bepalingen van toepassing.

6. De opdrachtgever vrijwaart TotalBookings.nl indien tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan volledig voor iedere aanspraak van de artiest en/of de leverancier van goederen (zoals technische apparatuur, decors, podium, enzovoorts) welke voortvloeit uit de overeenkomst met TotalBookings.nl.

GESCHILLEN

1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen TotalBookings.nl en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement alwaar TotalBookings is gevestigd.

2. De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

3. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

SCHADEVERGOEDING

Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (een der) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij: de vervolgingskosten, proces-en executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

KLACHTEN

Reclames worden alleen en uitsluitend door TotalBookings.nl in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per telefax aan TotalBookings.nl zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt TotalBookings.nl geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart TotalBookings.nl voor schadeclaims van derden.

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.

3. TotalBookings.nl verklaart een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij met een maximale dekking van € 450.000,- per gebeurtenis en beperkt tot een maximum van € 900.000,- per contractjaar.

BETALINGEN AAN ARTIESTEN

1. Alle artiesten (ook degenen met een buitenlands paspoort) die voor TotalBookings.nl werkzaam zijn, dienen te allen tijde TotalBookings.nl in het bezit te stellen van een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Deze kopie dient zowel leesbaar als ‘identificeerbaar’ te zijn. Met dit laatste wordt bedoeld dat aan de hand van de pasfoto op de kopie kan worden vastgesteld of de identiteit van de houder ervan overeenkomt met de identiteit als beschreven in het document.

2. Alleen die artiesten die beschikken over een geldige VAR (Verklaring Arbeids Relatie) met de kwalificatie ‘Winst Uit Onderneming’ mogen hun diensten aan het buro factureren. Andere verklaringen of VAR’s met andere kwalificaties geven daar geen recht op. Een VAR kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. Verder dienen de facturen te voldoen aan de Europese norm.

3. Artiesten die niet beschikken over voornoemde VAR/WUO worden door ons verloond, met dien verstande dat de eerste € 136,- desgewenst als onverloonde onkostenvergoeding (Kleine Artiesten Regeling) kan worden uitbetaald.

4. Alle artiesten die niet factureren ontvangen in het eerste kwartaal een jaaropgave van de verloonde gages en onkostenvergoedingen van het voorafgaande jaar.

5. TotalBookings.nl behoudt zich het recht voor om optredens te annuleren indien de opdrachtgever niet vooraf heeft betaald. In dat geval zal de artiest ook niet worden uitbetaald.