Search icon

Algemene voorwaarden

Divider
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Onder Account wordt verstaan de eigen omgeving van het Event op het Platform waarmee het Event gebruik kan maken van het Platform en de Diensten.

Onder Boeking wordt verstaan de overeenkomst die middels het Platform tot stand komt tussen Opdrachtgever en het Event.

Onder Diensten wordt verstaan de door TotalBookings aangeboden werkzaamheden bestaande uit het beschikbaar stellen van het Platform en het faciliteren ten aanzien van een Boeking.

Onder Event wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/of musici, productie, voordracht, act of evenementen en/of daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers(-sters).

Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die via de website c.q. het Platform van TotalBookings.nl een overeenkomst sluit voor een Event.

Onder Platform wordt verstaan: Het online platform van TotalBookings waar Events met de bijbehorende voorwaarden hun diensten aanbieden en kunnen worden geboekt.

Onder TotalBookings wordt verstaan de besloten vennootschap TotalBookings B.V. KVK 73883972, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Anthony Fokkerweg 61.

OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en Boekingen en door het Event of TotalBookings uitgebrachte offertes en aanbiedingen. Eventuele toepassing  van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of het Event wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Opdrachtgever en Event zijn gebonden nadat Opdrachtgever via het Platform een aanvraag voor een Boeking heeft verricht en het Event óf TotalBookings namens het Event de aanvraag heeft geaccepteerd en daarmee een Boeking tot stand komt. Het Event is niet gebonden aan een aanvraag of een verzoek van Opdrachtgever zolang deze niet uitdrukkelijk is geaccepteerd.

Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van de Boeking.

Eventueel na de Boeking te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake het Event zijn slechts van kracht indien deze door Opdrachtgever en Event schriftelijk zijn overeengekomen.

DIENSTVERLENING TOTALBOOKINGS EN HET PLATFORM

Via het Platform kan een Event diensten aanbieden, kunnen Opdrachtgevers en Events met elkaar in contact komen en kan tussen hen een Boeking tot stand komen. TotalBookings en het Platform hebben daarbij uitsluitend een faciliterende rol.

De inhoud van het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform ten aanzien van de aangeboden Events is afkomstig van het betreffende Event. Uitsluitend het Event is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Totalbooking en het Platform zijn hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Totalbooking en het Platform garanderen uitdrukkelijk niet dat de informatie op het Platform actueel, volledig, correct en rechtmatig is en dat het Platform altijd juist en volledig, zonder onderbrekingen, virussen, bugs of fouten functioneert.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en de inhoud hiervan komen toe aan TotalBookings. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (delen van) de inhoud van het Platform te kopiëren, openbaar te maken, aan te passen of anderszins (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TotalBookings.

BEPALINGEN INZAKE HET EVENT

De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard, hoedanigheid en prestatie van het Event en de door het Event gestelde voorwaarden.

Alle op het Platform geplaatste informatie en bijbehorende voorwaarden ten aanzien van het Event maken altijd volledig onderdeel uit van de Boeking en zowel Opdrachtgever als het Event zijn hieraan gebonden.

Opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het Event van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen levert voor de Opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van TotalBookings en het Event op.

Eventueel voor het Event verschuldigde BUMA/STEMRA en SENA rechten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er niet meer publiek op de locatie van het Event aanwezig is dan door de overheid en/of brandweer ter plaatse is toegestaan en dat alle lokaal geldende regels worden nageleefd.

Opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten van het Event respecteren en zal geen geluidsopname of beeldopname maken van het Event tenzij anders met het Event overeengekomen.

Alle voor de Boeking overeengekomen tijdstippen en de tijdsduur van het Event zijn bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin is het Event gerechtigd deze te weigeren of hiervoor een aanvullende vergoeding te verlangen.

OVERMACHT

Ingeval van overmacht dat tot gevolg heeft dat het Event niet of niet op de overeengekomen wijze kan plaatsvinden dient de partij waar de overmacht zich voordoet de andere partij onverwijld mondeling en tevens schriftelijk daarvan in kennis te stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur, de reden en de gevolgen van de overmacht kenbaar maken.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoom-kernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid aan de zijde van het Event.

Wanneer de overmachtstoestand aanhoudt en het Event daardoor binnen 30 dagen vóór of ná de overeengekomen datum onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden zonder dat dit leidt tot enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Ingeval het Event als gevolg van overmacht aan de zijde van het Event wordt geannuleerd heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Het Event is in dat geval gehouden een vervangende datum voor het Event aan te bieden zonder dat hier aanvullende kosten voor Opdrachtgever voor worden berekend. 

BETALINGEN

Voor afhandeling van de betalingen behorende bij de Boeking wordt gebruik gemaakt van de diensten van Online Payment Platform (OPP). Door het aangaan van de Boeking en/of door gebruik te maken van de diensten van OPP accepteren zowel Opdrachtgever als het Event de toepasselijke voorwaarden van OPP die te raadplegen zijn op de website van OPP (https://info.onlinepaymentplatform.com/hubfs/TERMS/202102%20ConsumerTerms_NL.pdf). 

Alle genoemde of overeengekomen bedragen zijn excl. BTW tenzij anders overeengekomen.  

Opdrachtgever dient tijdig en volledig te voldoen aan de betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen bij de Boeking. Ingeval Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan is Opdrachtgever in verzuim en zijn TotalBookings en het Event gerechtigd de Boeking te annuleren en de overeengekomen prestatie niet te leveren. In dat geval is Opdrachtgever onverkort gehouden aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op het Event heeft of stelt te hebben te verrekenen.

Het Event is gerechtigd voor een Boeking zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever op grond van de Boeking. Indien Opdrachtgever deze zekerheid niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt is het Event gerechtigd de Boeking te annuleren zonder dat zij gehouden zal zijn enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever te voldoen.

Ingeval Opdrachtgever niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtgever een boeterente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Daarnaast is het Event gerechtigd gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit alles onverminderd het recht voor het Event om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Indien het Event voorafgaand aan de overeengekomen datum voor uitvoering aantoont dat door onvoorziene omstandigheden er sprake is van kostenverhogende omstandigheden die maken dat het Event in redelijkheid niet gehouden kan worden de Boeking voor de overeengekomen vergoeding uit te voeren, is het Event gerechtigd een hogere, reële vergoeding van Opdrachtgever te verlangen. Indien Opdrachtgever deze kostenverhoging niet accepteert is ieder der partijen gerechtigd de Boeking te ontbinden zonder dat er enig recht op vergoeding van schade over en weer bestaat.

ANNULERING

Opdrachtgever dient een annulering van de Boeking direct schriftelijk, aangetekend aan het Event kenbaar te maken.

Indien Opdrachtgever de Boeking méér dan 60 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum voor uitvoering annuleert dan is Opdrachtgever 30% van het overeengekomen factuur bedrag aan het Event verschuldigd.  

Indien Opdrachtgever de Boeking méér dan 30 dagen en minder dan 60 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum voor uitvoering annuleert dan is Opdrachtgever 60% van het overeengekomen factuur bedrag aan het Event verschuldigd.   

Indien Opdrachtgever de Boeking binnen 30 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum voor uitvoering annuleert dan is Opdrachtgever 100% van het overeengekomen factuur bedrag aan het Event verschuldigd. 

GESCHILLEN

Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met de Boeking of de Diensten dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TotalBookings.com. Op alle uitgebrachte offertes, aanbiedingen, Diensten en Boekingen is Nederlands recht van toepassing.

PERSOONSGEGEVENS

TotalBookings en het Platform verwerken uitsluitend persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten en toegestaan op grond van de AVG. De privacyverklaring van TotalBookings zoals gepubliceerd op het Platform is op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

KLACHTEN EN RECLAMES

Klachten en reclames worden alleen en uitsluitend door het Event in behandeling genomen indien deze door Opdrachtgever binnen 48 uur ná de overeengekomen datum en tijdstip voor uitvoering schriftelijk en gemotiveerd aan het Event kenbaar zijn gemaakt en zijn ontvangen. In alle andere gevallen wordt het Event geacht aan al zijn verplichtingen inzake de Boeking te hebben voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

TotalBookings en het Event zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de Boeking, de uitvoering van de Boeking of de Dienst tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid. Aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval verstaan gemiste omzet en reputatieschade, is uitgesloten.

De volgende voorwaarden zijn uitsluiten van toepassing op de rechtsverhouding tussen TotalBookings en het Event.

TotalBookings is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen. Wijzigingen die invloed hebben op de positie van het Event zullen tenminste 30 dagen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd aan het Event kenbaar worden gemaakt. Is het Event niet akkoord met de wijzigingen dan is het Event gerechtigd de overeenkomst met TotalBookings tot het moment waarop de wijzigingen in gaan, op te zeggen.

DIENST(EN)

TotalBookings stelt het Platform beschikbaar waarmee het Event aanbiedingen kan doen, in contact kan komen met Opdrachtgevers en een Boeking tot stand kan brengen. Daarnaast faciliteert TotalBookings de financiële en contractuele afwikkeling van de Boeking namens het Event. TotalBookings is in geen geval contractpartij bij de Boeking en niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever of het Event.

Het Event is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van alle door of namens het Event geplaatste informatie op het Platform. Het Event vrijwaart TotalBookings voor vorderingen of andere nadelige effecten voor TotalBookings die het gevolg zijn van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de door of namens het Event geplaatste informatie op het Platform.

Het Event verleent aan TotalBookings een onvoorwaardelijk, overdraagbaar en in tijd onbeperkt gebruiksrecht voor alle door het Event op het Platform geplaatste informatie voor uitvoering van de Diensten, voor het laten functioneren van het Platform en voor marketingdoeleinden van TotalBookings. Het Event staat er voor in dat zij gerechtigd is tot het gebruik van alle door het Event gebruikte en op het Platform geplaatste informatie en dat hiermee geen rechten van derden worden geschonden.

Het Event is voor de Diensten aan TotalBookings een vergoeding van 8% verschuldigd over de opdracht, waarbij de vergoeding zoals opgenomen in de Boeking als uitgangspunt wordt genomen. Het Event verleent toestemming aan TotalBookings om de vergoeding voor de Diensten te verrekenen met de door Opdrachtgever aan het Event te betalen vergoeding.

Door gebruik te maken van de Diensten of het Platform verklaart en garandeert het Event:

Het Event zal geen gegevens van Opdrachtgever verzamelen of verwerken voor andere doeleinden dan het aanbieden en uitvoeren van de opdracht en zal deze gegevens na afronding van de Boeking niet gebruiken voor communicatie met Opdrachtgever buiten het Platform of Totalbooking om. Het Event zal de van Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor uitvoeren van de opdracht en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het Event dient altijd ten aanzien van persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

TotalBookings heeft het recht de toegang tot de Dienst of het Platform aan het Event tijdelijk of blijvend te ontzeggen indien Totalbooking constateert of vermoed dat het Event handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of andere contractuele afspraken. Of hiervan sprake is wordt uitsluitend door TotalBookings beoordeeld. Ingeval de toegang tijdelijk of blijvend tot de Dienst of het Platform wordt ontzegt levert dit nimmer een verplichting op voor TotalBookings tot vergoeding van enige schade.

ACCOUNT

Voor gebruik van de Dienst of het Platform dient het Event een Account aan te maken. Met het aanmaken van het Account accepteert het Event de daarbij door TotalBookings gestelde voorwaarden en deze algemene voorwaarden. Het Event is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van het Account en vrijwaart TotalBookings en het Platform voor eventuele vorderingen van derden die hieruit voortvloeien.  

Het Event zal de inloggegevens van het Account niet aan derden beschikbaar stellen en draagt er zorg voor dat het Account niet voor andere doeleinden anders dan de met TotalBookings overeengekomen doeleinden wordt gebruikt. Het Event zal geen beveiligingsmaatregelen van het Platform omzeilen, geen malware, virussen of andere schadelijke software op het Platform (doen) plaatsen en zal het Account, het Platform, de bijbehorende software en de daar aanwezige data niet aanpassen of geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden gebruiken.

TotalBookings kan nadat het Account is aangemaakt nadere, afwijkende voorwaarden stellen of nadere informatie van het Event verlangen. Het Event is gehouden hieraan medewerking te verlenen.

TotalBookings is gerechtigd voor marketingdoeleinden gebruik te maken van de door het Event geplaatste informatie op het Account en van de naam van het Event zonder dat TotalBookings hiervoor een vergoeding aan het Event verschuldigd is.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van TotalBookings is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. TotalBookings is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder onder andere wordt verstaan gevolgschade, inkomstenderving, gemiste besparingen, gemist voordeel of door derden geleden schade of opgelegde boetes. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de opdrachtsom van de Boeking.

LOOPTIJD

De overeenkomst tussen het Event en TotalBookings wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen hebben het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Boekingen die tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn aangegaan en geheel of gedeeltelijk na het einde van de overeenkomst worden uitgevoerd vallen onder de werking van de overeenkomst en hierop zijn de algemene voorwaarden en de contractuele afspraken onbeperkt van toepassing.

Na beëindiging van de overeenkomst zal TotalBookings het Account sluiten en de daarop aanwezige informatie definitief verwijderen. Indien het Event (een gedeelte van) deze informatie van TotalBookings wenst te ontvangen zal TotalBookings hier in redelijkheid haar medewerking aan verlenen. TotalBookings is gerechtigd hiervoor een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden van het Event te verlangen.